» خوشحالم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» خسته ام.... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» منم جنگل تویی ساحل پناهم شو....پناهم شو...... :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» مرا احساس کن جانا :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢
» چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۳۱
» :) :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» ببار ای ابر بهار...بهر لیلی چو مجنون ببار.... :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
» گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٧
» درد بی دردی علاجش آتش است :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٩
» اندر احوالات برون... :: شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٠
» اندر احوالات درون :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٠
» روی ماه خداوند رو ببوس... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۸
» می زنم فریاد...هر چه بادا باد.... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠
» یکشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٦ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٦
» مامان جون جونم روزت مبارک... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٤
» که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٩
» دل به تو دادم فتادم به بند....غلط کردی وا! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/٧
» ياد ايامی که در گلشن فغانی داشتم... :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» به اميد تو ای مهربان خدايم :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» خدا جونم ديدی جز در گاه تو جايی ندارم :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٢/۱۳
» يا مولا دلم تنگ اومده شيشه ی دلم ای خدا زير سنگ اومده :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٩
» موي سپيد رو تو آينه ديدم آهي بلند از ته دل كشيدم :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۱۸
» ای ...... :: شنبه ۱۳۸۳/۱۱/۳
» همه چی و هيچی :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
» پر کن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه :: شنبه ۱۳۸۳/٩/٢۸
» به قرآن آيه رحمت فراوان است اي انسان :: پنجشنبه ۱۳۸۳/٩/۱٩
» یکشنبه ۱۳۸۳/٩/۸ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٩/۸
» ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر اين پنج روزه دريابی :: دوشنبه ۱۳۸۳/۸/٢٥
» بابل سيتی :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۸/٦
» ................. :: شنبه ۱۳۸۳/۸/٢
» تو با منی اما من از خودم دورم......... :: شنبه ۱۳۸۳/٧/٢٥
» نيستی در هستی آيين من است....... :: شنبه ۱۳۸۳/٧/۱۸
» منه احمق........... :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٧
» جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٧ :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٧
» تقدير :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٠
» جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٠ :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٠
» تويی که با مايی.............. :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٠
» دل شيدا :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٧/۱
» چهارشنبه ۱۳۸۳/٧/۱ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٧/۱
» ای دل غافل....... :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/٦/۳۱
» ياد ايامی...... :: دوشنبه ۱۳۸۳/٦/۳٠
» حسين..... :: دوشنبه ۱۳۸۳/٦/۳٠
» دلم تنگه خدا جون................. :: یکشنبه ۱۳۸۳/٦/٢٩
» آينه........ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٦/٢٩
» آه..... :: یکشنبه ۱۳۸۳/٦/٢٩
» مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم :: شنبه ۱۳۸۳/٦/٢۸
» خدا جون دلم هواتو کرده...... :: شنبه ۱۳۸۳/٦/٢۸
» زندگی :: جمعه ۱۳۸۳/٦/٢٧
» جمعه ۱۳۸۳/٦/٢٧ :: جمعه ۱۳۸۳/٦/٢٧
» خدا جون تنهام نذار :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/٦/٢٤
» دوشنبه ۱۳۸۳/٦/٢۳ :: دوشنبه ۱۳۸۳/٦/٢۳