حسين.....

 

باسمه تعالیمن از حسين دم ميزنم آتيش بی عالم ميزنمعشق حسين يار منه ديوونگی کار منهدل هر کی ياری داره                                  دل من با حسينهترانه ای که دل ميبره                                صدای يا حسينهخدا ميدونه بهشت من حسينهجهنم کاری نداره دلی که با حسينهحسابم با حسينه حسينه حسينهکتابم با حسينه حسينه حسينه سوال از من چه می پرسی جوابم با حسينهبه من می گن ديوونه امان از اين زموونهالهی تا خدا هست اين اسم رومون بمونهبه من می گن ديوونه امان از اين زموونهاگه ساقی حسينه يکی عاقل نمونهآقامون نور عينه حسينهنور مشرقينه حسينه             همه عالم بدونن اربابم حسينه

/ 0 نظر / 13 بازدید